Hva er Canada Border Services Agency (CBSA)?

Redigert: nov. 15, 2023 | Tagger: CBSA, IRCC

Canada Border Services Agency (CBSA) spiller en uunnværlig rolle i landets nasjonale sikkerhet og offentlige sikkerhetsoperasjoner. Som førstelinjeorgan med ansvar for grensehåndhevelse, immigrasjonskontroll og tolltjenester, er CBSA avgjørende for å sikre en sikker og effektiv grense.

CBSAs historie

CBSA ble offisielt opprettet 12. desember 2003 som en del av en omfattende omorganisering av den kanadiske føderale regjeringen etter hendelsene 11. september 2001. Målet med omorganiseringen var å sikre en mer koordinert, konsolidert og fokusert tilnærming til sikring av Canadas grenser.

Byrået slo sammen deler av Canada Customs and Revenue Agency, Immigration Branch of Citizenship and Immigration Canada og innreiseportfunksjonene til Canadian Food Inspection Agency. Formålet med sammenslåingen var å gjøre grensehåndteringen mer effektiv.

Formålet med CBSA

CBSAs overordnede formål er å sikre Canadas sikkerhet og velstand ved å forvalte landets grenser. Dette innebærer å regulere flyten av mennesker og varer inn og ut av Canada og samtidig håndheve landets innvandrings- og tollovgivning.

I tillegg spiller CBSA også en viktig rolle når det gjelder å beskytte landet mot potensielle trusler. Dette innebærer blant annet å avskjære forbudte varer, nekte personer som ikke har adgang til landet, innreise og avskrekke potensielle trusler mot den nasjonale sikkerheten.

CBSAs funksjoner

Tolltjenester

Som Canadas offisielle tollmyndighet fører CBSA tilsyn med import og eksport av varer inn og ut av landet. Den sørger for at skyldige avgifter og skatter på disse varene blir betalt, og at all import og eksport er i samsvar med kanadisk lov og handelsavtaler. Dette innebærer screening av internasjonal post, inspeksjon av kommersielle forsendelser og overvåking av varebevegelser.

Håndhevelse av utlendingslovgivningen

CBSA er ansvarlig for å håndheve Immigration and Refugee Protection Act (IRPA) ved de kanadiske grensene. Dette innebærer å avgjøre om reisende har tillatelse til å reise inn i landet, internere personer som kan utgjøre en trussel mot Canada, og utvise personer som ikke har tillatelse til å reise inn i landet eller som bryter IRPA.

Håndhevelse av grensene

Som en del av grensehåndhevelsesfunksjonen samarbeider CBSA tett med andre føderale, provinsielle, territorielle og internasjonale politimyndigheter for å oppdage og forhindre ulovlige aktiviteter ved grensen. Dette omfatter blant annet beslaglegging av narkotika, våpen og annet smuglergods, samt bekjempelse av organisert kriminalitet og terrorisme.

Beskyttelse av mattrygghet, plante- og dyrehelse

CBSA spiller også en avgjørende rolle når det gjelder å beskytte Canadas mattrygghet, plante- og dyrehelse ved å regulere import av mat, planter, dyr og relaterte produkter. Denne rollen innebærer å forhindre innførsel av skadelige skadedyr og sykdommer som kan påvirke Canadas landbruks- og naturressurser.

Hvordan er CBSA involvert i Canada eTA, visum eller innvandring?

CBSA spiller en sentral rolle i forvaltningen og håndhevelsen av innvandringsregler og -forskrifter i landet, inkludert de som gjelder elektronisk reisetillatelse (eTA), visum og innvandring.

Elektronisk reisetillatelse (eTA)

CBSA er ansvarlig for å føre tilsyn med eTA-systemet. Canada eTA er en obligatorisk reisetillatelse for reisende som kan reise uten visum til Canada med fly. Selv om eTA utstedes av Immigration, Refugees and Citizenship Canada(IRCC), er det CBSA-tjenestemennene på flyplassen som har til oppgave å verifisere eTA ved den reisendes innreise til Canada.

Kanadiske visum

Selv om kanadiske visum utstedes av IRCC, har CBSA myndighet til å kontrollere visum ved Canadas grenser og innreisesteder. CBSA-tjenestemenn har myndighet til å stille spørsmål til reisende for å sikre at de oppfyller de nødvendige kravene for å reise inn i eller oppholde seg i Canada. Hvis CBSA er i tvil om en reisendes intensjoner eller tillatelse, kan de nekte vedkommende innreise.

Innvandring

Som en del av sitt mandat er CBSA ansvarlig for å håndheve Immigration and Refugee Protection Act. Dette innebærer blant annet å oppdage og avskjære personer eller varer som ikke har adgang til landet. CBSA kan pågripe og utvise personer som ikke har lovlig rett til å oppholde seg i Canada, inkludert personer som utgjør en trussel mot rikets sikkerhet, er involvert i kriminell virksomhet eller har brutt menneskerettighetene eller internasjonale rettigheter.

Så selv om CBSA ikke utsteder eTA eller visum, spiller de en viktig rolle i håndhevingen av deres regler og forskrifter, samt bredere innvandringslover, ved landets grenser.

Konklusjon

Canada Border Services Agency (CBSA) spiller en viktig rolle i å opprettholde Canadas sikkerhet, trygghet og økonomiske velstand. Ved å forvalte landets grenser, håndheve toll- og innvandringslover og samarbeide med andre politimyndigheter sørger CBSA for en sikker og effektiv grense, en oppgave som er avgjørende for alle kanadiere og reisende.